Privacyreglement

Doel en reikwijdte van dit privacyreglement

Doel van dit reglement is het vastleggen en publiceren van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal heeft genomen om de privacy van zijn patiënten te waarborgen. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking, geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd, van patiëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen. 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om te informeren over de rechten van de patiënt en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om patiënten medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor gezondheid van patiënten of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijken plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen de praktijken als volgt:

 • Gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  voor zorgverlening;
  voor doelmatig beheer en beleid;
  voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • De patiënt wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van hem/haar verwerkt worden. Dit kan gebeuren door zijn/haar zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van de betreffende patiënt. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

De rechten van betrokkene
Patiënten hebben de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van hem/haar verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van zijn/haar medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan zijn/haar dossier.
 • Het recht om zich in bepaalde gevallen tegen de verwerking van zijn/haar gegevens te verzetten.

Als een patiënt gebruik wil maken van zijn/haar rechten, dan kan dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar gemaakt worden aan Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal. Belangen van patiënt kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
Patiënt moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Patiënt helpt ons met het opzoeken van zijn/haar dossier en het beschermen van zijn/haar privacy als hij/zij het formulier zo volledig mogelijk invult. De door patiënt ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien patiënt er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven. 

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt patiënt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Kerssen & van der Wal wisselt, nadat patiënt hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via LSP relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Als patiënt ’s avonds of in het weekend op de HAP is geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten patiënt op de HAP is geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met de apotheek waar patiënt staat ingeschreven en met behandelend medisch specialisten van patiënt. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan patiënt heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als patiënt een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van patiënt. De medische geschiedenis van patiënt staat in patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat patiënt de oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan zijn/haar nieuwe huisarts.

Het medisch dossier wordt dan door de oude huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Patiënt kan het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft patiënt altijd recht op inzage in zijn/haar dossier en op een kopie van zijn/haar dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft patiënt een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met medische gegevens van patiënt? Dan gaat huisarts hierover graag met patiënt in gesprek.